Määräykset ja ohjeet

Kerrostalon punatiilinen seinä

Muurattujen rakenteiden suunnittelussa noudatetaan seuraavia määräyksiä ja ohjeita:

Kantavat rakenteet

Muurattujen rakenteiden mitoitus tapahtuu  SFS-EN 1996 Eurokoodi 6: Muurattujen rakenteiden suunnittelu mukaisesti

 •  SFS-EN 1996-1-1 esitetään rakennusten suunnittelussa tarvittavat suunnittelusaannot sekä raudoittamattomille ja raudoitetuille muuratuille rakenteille.
 • SFS-EN 1996-1-2 käsittelee mitoitusta palotilanteessa. Palomitoitus tehdään käytännössä edelleen taulukkomitoituksena.
 • SFS-EN 1996-2 käsittelee työnsuoritukselle asetettuja vaatimuksia. Standardia on täydennetty kansallisen liitteen yhteydessä julkaistulla dokumentilla ”Työnsuoritukseen liittyvät lisäohjeet”.
 • SFS-EN 1996-3 ei sovelleta Suomessa. Standardissa käsitellään lähinnä rakenneratkaisuja, jotka liittyvät eurooppalaiseen kerrostalorakentamiseen.

Muuratuissa rakenteissa käytettävien rakennustuotteiden, aineiden ja tarvikkeiden ominaisuudet osoitetaan CE -merkinnällä jos ne kuuluvat harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan tai jos valmistaja on hankkinut tuotteelleen eurooppalaisen teknisen hyväksynnän/arvioinnin. Muutoin ne osoitetaan eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain 954/2012 mukaisesti.

Muurauskappaleiden ja laastien ominaisuuksille asetetut vähimmäisvaatimukset ja vaatimustasot on esitetty tuotestandardeissa

 • SFS 7001 Muuratuille tuotteille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot
 • SFS-EN 771-1 Muurauskappaleiden spesifikaatiot. Osa 1: Poltetut tiilet
 • SFS-EN 845-1 Muurattuja rakenteita täydentävien tuotteiden spesifikaatiot. Osa 1: Muuraussiteet, kiinnitysvanteet, palkkikannakkeet ja konsolit
 • SFS-EN 845-2 Muurattuja rakenteita täydentävien tuotteiden spesifikaatiot. Osa 2: Ylityspalkit
 • SFS-EN 845-3 Muurattuja rakenteita täydentävien tuotteiden spesifikaatiot. Osa 3: Muuraussauman raudoiteteräsverkot
 • SFS-EN 998-1 Laastien spesifikaatiot. Osa 1: Rappauslaastit ja tasoitteet
 • SFS-EN 998-2 Laastien spesifikaatiot. Osa 2: Muurauslaastit

Tavanomaisten rakenteita koskevien tietojen, kuten rakennemittojen, rakenteiden sijainnin ja hyötykuormien lisäksi suunnitelmissa esitetään tarvittavassa laajuudessa:

 • käytettävät tiilet/harkot ja muurauslaastit
 • raudoitukset, niiden suojaus ja ankkurointi
 • muuraussiteiden laatu, muoto, määrä ja sijoitus
 • veden- ja kosteudeneristys ja veden poistaminen
 • liikuntasaumat, niiden sijainti ja rakenne
 • tiilien/harkkojen limitys
 • saumatyyppi ja sauman paksuus
 • seinien tuenta
 • urat, roilot, syvennykset ja reiät
 • työaukot ja -saumat
 • ympäristöolosuhdeluokka
 • erikoisolosuhteita kuten talvimuurausta koskevat lisäohjeet
 • työnaikaiset kuormat ja -tuenta

Julkisivumuurauksen suunnittelu

Linkistä löydät tiivistetyt ohjeet Julkisivumuurauksen suunnitteluunTässä ohjeessa annetaan suuruusluokka-ohjeita arkkitehdin suunnittelun pohjaksi. Varsinainen mitoitus täytyy suorittaa aina tapauskohtaisesti.

Tästä linkistä löydät suunnitteludetaljit tiilijulkisivuun: esimerkkejä kerrostalon tiilijulkisivujen rakennetyypeistä ja detaljeista.

 • Julkisivumuurauksen suunnittelussa on otettava huomioon sään vaikutukset sekä rakenteellinen kokonaisuus. Sateelle alttiille seinälle 130 mm tiili soveltuu paremman vedenpitävyytensä ansiosta paremmin, kuin 85 mm tiili. Voimakkaille viistosateille alttiisiin kohteisiin on saatavissa erikoistuotteena myös tiivislaastia.
 • Liikuntasaumojen paikat tulisi pyrkiä ottamaan huomioon jo alustavassa suunnitteluvaiheessa.
 • Sokkeleita ei saisi suunnitella liian mataliksi. Sokkelin suositeltava vähimmäiskorkeus on n. 500 mm.
 • Räystäitten on oltava niin pitkät, että vedenpääsy rakenteisiin estyy. Ikkunoiden sijainti tulee suunnitella siten, että rakentaminen on helppoa ja veden ulosohjaus voidaan toteuttaa.
  Julkisivujen aukotukset voidaan suunnitella suhteellisen vapaasti, kun kannatustavat valitaan oikein ja kannatustapa otetaan huomioon suunniteltaessa varsinaisia runkorakenteita. Pitkiä vaakaikkunoita on kuitenkin syytä välttää.
 • Erikoiskannatukset nostavat kuitenkin julkisivun hintaa. Siitä johtuen perusratkaisu kannattaa valita siten, että ikkunat ovat pääosin päällekkäin ja julkisivu kannatetaan perustuksista. Erikoispaikat, esim. erkkerit ja nurkkaikkunat, voidaan kannattaa kerroksittain.
 • Eri tavalla kannatetut julkisivut on erotettava toisistaan liikuntasaumalla.